skip to Main Content

คำชี้แจงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของสมาชิกสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (“สมาคมฯ”) ซึ่งจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้าเมื่อปี พ.ศ. 2551 ศูนย์รวมผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปัจจุบันมีบริษัทสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 46 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์นำไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

สมาชิกที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มทุกรายของสมาคมฯ ให้ความสำคัญสูงสุดในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรวมถึงส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอาหารทั้งภายในประเทศและในระดับสากลอย่างเคร่งครัด โดยวัตถุเจือปนอาหาร (Food additives) รวมถึงสารให้ความหวาน (Sweeteners) ทั้งหมดที่ปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้ใช้ในเครื่องดื่มนั้น ได้รับการประเมินและรับรองความปลอดภัยโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (“อย.”) ของประเทศไทย และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization’s Joint Expert Committee on Food Additives- “WHO-JECFA”) ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของส่วนประกอบต่างๆ ในอาหาร รวมถึงแอสปาร์แตม แก่หน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของอาหารและแก่ผู้บริโภคด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานข่าวจากต่างประเทศ กล่าวถึงการพิจารณาทบทวนการใช้สารแอสปาร์แตมโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง (International Agency for Research on Cancer-“IARC”) ทั้งนี้ IARC เป็นหน่วยงานย่อยในสังกัดขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบในวงจำกัด โดยเน้นที่ “การระบุความเป็นไปได้ในการก่อโรคมะเร็ง” เท่านั้น และ IARC ยังไม่ได้ประกาศผลของการประเมินอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารทั่วโลก ยึดถือแนวทางและคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารตามที่ WHO-JECFA กำหนด ซึ่งในขณะนี้ WHO-JECFA กำลังทวนสอบความปลอดภัยของแอสปาร์แตม และคาดว่าจะประกาศรายงานความปลอดภัยอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันกับที่ IARC จะตีพิมพ์ คือวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ตามกฎระเบียบของ อย. ไทย รวมถึงแนวทางและคำแนะนำของ WHO-JECFA ในปัจจุบัน แอสปาร์แตมถือได้ว่าปลอดภัยสำหรับการบริโภค นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารจากกว่า 90 ประเทศ เช่น องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority) สาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) สำนักงานมาตรฐานอาหารอังกฤษ (UK Food Standards Agency) คณะกรรมาธิการด้านความปลอดภัยอาหารของญี่ปุ่น (Food Safety Commission of Japan) สำนักงานมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia and New Zealand) ล้วนกล่าวว่า แอสปาร์แตม มีความปลอดภัย

ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่สมาชิกทุกรายของสมาคมฯ ให้ความสำคัญสูงสุด สมาคมฯ มั่นใจว่าผู้ผลิตเครื่องดื่มที่เป็นสมาชิกของสมาคมทุกราย ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารอย่างเคร่งครัด ดังนั้นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของสมาชิกจึงมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องความปลอดภัยของการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างใกล้ชิด และหากมีการปรับปรุงกฎระเบียบทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทางสมาคมฯ จะประสานงานไปยังสมาชิกเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

ผู้ประสานงาน: นายอภิสิทธิ์ ธรรมแก้ว ผู้จัดการสมาคม 080-835-3601

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Back To Top