skip to Main Content

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

THAI BEVERAGE INDUSTRY ASSOCIATION

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบริษัทสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม 11 บริษัท เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ 9 บริษัท และบริษัท supplier ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอีก 2 บริษัท โดยเป้าหมายเริ่มต้นคือการเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอลล์มีเวทีที่จะปรึกษาหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบร่วมกัน และสร้างกลไกในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการแต่ละราย และระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง

สร้างความร่วมมือกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ นำไป
สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อไป

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

THAI BEVERAGE INDUSTRY ASSOCIATION

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบริษัทสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม 11 บริษัท เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ 9 บริษัท และบริษัท supplier ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอีก 2 บริษัท โดยเป้าหมายเริ่มต้นคือการเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอลล์มีเวทีที่จะปรึกษาหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบร่วมกัน และสร้างกลไกในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการแต่ละราย และระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง

สร้างความร่วมมือกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อไป

วิสัยทัศน์
เราจะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
26 บริษัท

ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 45 บริษัท
เราจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยรวมมามากมาย เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาครัฐรวมทั้งภาคประชาสังคม

ซัพพลายเออร์
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
19 บริษัท

วิสัยทัศน์
เราจะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 45 บริษัท
เราจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยรวมมามากมาย เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาครัฐรวมทั้งภาคประชาสังคม

ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
26 บริษัท

ซัพพลายเออร์
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
19 บริษัท

คณะกรรมการสมาคมฯ

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

นายธงชัย ศิริธร

นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์

นางมธุวลี สถิตยุทธการ

นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์

นางปรียา จีระพันธุ์

นายพลางค์สิทธิ์ สุทธปรียาศรี

น.ส. วิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย

นายศุภสรร หงส์ลดารมภ์

นายกำธร พัฒนแก้ว

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

นายธงชัย ศิริธร

นายสาโรจน์ อินทพันธุ์

นายกำธร พัฒนแก้ว

นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์

นางปริยา จีระพันธุ์

นายศุภสรร หงส์ลดารมภ์

นางมธุวลี สถิตยุทธการ

นายเยี่ยม ยุคุนธรธรรม

นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์

น.ส.วิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย

นายพลางค์สิทธิ์ สุทธปรียาศรี

นายปุณณรัตน์ เงาเทพพฤฒาราม

น.ส.เรวดี รัศมีแสงเพชร

นายสุเวช หาญเชาว์วงศ์

น.ส.นิดา เที่ยงธรรม

นายสุรชัย โตพานิช

นายวิทยา สายลังกา

คุณอารีย์ นาชัยดี

นายปฏิญญา ศิลสุภดล

นางศรัณธรณ์ บำรุงธรรม

น.ส.อุทารี หน่อคำ

นางกิติยา แสนทวีสุข

นางพัสมล อัจฉริยะภากร

นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

น.ส.วิไลลักษณ์ ธนะชัยสุกิจ

นายสกลพิสิษฐ์ คุณาวรนนท์

นายธงชัย อันชูฤทธิ์

นายมหาชัย ลิรัฐพงษ์

Back To Top