skip to Main Content

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

THAI BEVERAGE INDUSTRY ASSOCIATION

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบริษัทสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม 11 บริษัท เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ 9 บริษัท และบริษัท supplier ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอีก 2 บริษัท โดยเป้าหมายเริ่มต้นคือการเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอลล์มีเวทีที่จะปรึกษาหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบร่วมกัน และสร้างกลไกในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการแต่ละราย และระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง

สร้างความร่วมมือกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ นำไป
สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อไป

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

THAI BEVERAGE INDUSTRY ASSOCIATION

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบริษัทสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม 11 บริษัท เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ 9 บริษัท และบริษัท supplier ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอีก 2 บริษัท โดยเป้าหมายเริ่มต้นคือการเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอลล์มีเวทีที่จะปรึกษาหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบร่วมกัน และสร้างกลไกในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการแต่ละราย และระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง

สร้างความร่วมมือกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อไป

วิสัยทัศน์
เราจะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
26 บริษัท

ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 46 บริษัท
เราจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยรวมมามากมาย เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาครัฐรวมทั้งภาคประชาสังคม

ซัพพลายเออร์
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
20 บริษัท

วิสัยทัศน์
เราจะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 49 บริษัท
เราจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยรวมมามากมาย เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาครัฐรวมทั้งภาคประชาสังคม

ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
26 บริษัท

ซัพพลายเออร์
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
23 บริษัท

คณะกรรมการสมาคมฯ

นายประธาน ไชยประสิทธิ์

นายวีระ อัครพุทธิพร

นายธงชัย ศิริธร

นายสาโรจน์ อินทพันธุ์

นางมธุวลี สถิตยุทธการ

นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ

นางปรียา จีระพันธุ์

นายนันทิวัต ธรรมหทัย

นายพลางค์สิทธิ์ สุทธปรียาศรี

น.ส. วิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย

นายศุภสรร หงส์ลดารมภ์

นายกำธร พัฒนแก้ว

นายเยี่ยม ยุคุนธรธรรม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

นายวีระ อัครพุทธิพร

นายธงชัย ศิริธร

นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ

นายสาโรจน์ อินทพันธุ์

นายธงชัย อันชูฤทธิ์

นายนันทิวัต ธรรมหทัย

นายศุภสรร หงส์ลดารมภ์

นายกำธร พัฒนแก้ว

น.ส.วิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย

นายมหาชัย ลิรัฐพงษ์

นายพลางค์สิทธิ์ สุทธปรียาศรี

น.ส.เรวดี รัศมีแสงเพชร

นางกิติยา แสนทวีสุข

นายปุณณรัตน์ เงาเทพพฤฒาราม

นายวิทยา สายลังกา

นายทรงสิน สังขเวทัย

นางพัสมล อัจฉริยะภากร

นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

นายสุรชัย โตพานิช

นางมธุวลี สถิตยุทธการ

นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์

น.ส.วิไลลักษณ์ ธนะชัยสุกิจ

นางศรัณธรณ์ บำรุงธรรม

นางปริยา จีระพันธุ์

นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์

น.ส.อุทารี หน่อคำ

นายปฏิญญา ศิลสุภดล

นายสกลพิสิษฐ์ คุณาวรนนท์

น.ส.นิดา เที่ยงธรรม

Back To Top