skip to Main Content

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมได้ตามเอกสารด้านล่างนี้

รายละเอียดการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก

 1. บริษัท / ผู้ประกอบการ แจ้งสมัครสมาชิก นำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังสมาคมฯ ทั้งนี้ ให้สมาชิกสามัญของสมาคมฯ ลงนามรับรองในใบสมัคร ก่อนนำส่งให้สมาคมฯ (ถ้ามี)
 2. สมาคมฯ เสนอกรรมการสมาคมเห็นชอบการเป็นสมาชิก
 3. สมาคมฯ นำส่งหนังสือตอบรับการสมัครสมาชิกไปยังผู้สมัคร และแนบหนังสือเรียกเก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงสมาชิกรายปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือเรียกเก็บจากสมาคม และชำระค่าบำรุงรายปีในคราวต่อ ๆ ไป ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
 4. สมาชิกภาพ มีผลตั้งแต่ผู้สมัครได้ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลย้อนหลังไป ณ วันที่กรรมการสมาคมมีมติอนุมัติ

เอกสารประกอบการยื่นสมัครเป็นสมาชิก

 • ใบสมัครสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า
  – หนังสือรับรองบริษัท  (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
  – สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท)
  – สำเนาบัตรประชาชน (ผู้แทนสมาชิก)

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน
บริษัท / ห้างหุ้นส่วน และประทับตราสาคัญของกิจการ

อัตราค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

วิธีการชำระเงิน

เงินสด

จ่ายที่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

จ่ายเช็ค

เช็คสั่งจ่าย ในนาม สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

โอนเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส (ถนนวิภาวดี-รังสิต)
เลขที่บัญชี 274-210295-8

Back To Top