skip to Main Content

ปัจจุบันสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย มีสมาชิกรวมกว่า 47 องค์กร
โดยแบ่งสมาชิกเป็น 2 ประเภท คือสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ

สมาชิกสามัญ

ได้แก่ นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้แทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า
หรือผู้ผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท กรีนสปอต จำกัด

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิ – เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อาเจไทย จำกัด

บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

บริษัท แดรี่พลัส จำกัด

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แลคตาซอย จำกัด

บริษัท โคคา-โคลา(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โทฟุซัง จำกัด

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

สมาชิกวิสามัญ

ได้แก่ นิติบุคคลที่เป็นผู้จาหน่ายวัตถุดิบหรือผู้จาหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้แก่
ผู้ผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ รวมทั้งคู่ค้ากับผู้ผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์

บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท จันทวาณิชย์ จำกัด

บริษัท ชัยพัฒนาโซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคจอริ่ง จำกัด

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูบิส ออล จำกัด

บริษัท ล. ไลท์ติ้งกลาส จำกัด

บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด

บริษัท เชพ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด

Back To Top