skip to Main Content

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การจัดการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 2564 สมาคมฯ จัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” มีสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมงานกว่า 111 คน จาก 28 บริษัท และได้รับเกียรติจาก ดร.สุจิตรา วาสนาดารงดี นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม และคุณพรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการสถาบันจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรร่วมกับสายงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมฯ

ผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม พบว่ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มากยิ่งขึ้น และยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจุดยืนและกำหนดแผนการดำเนินการในเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการจัดการบรรจุภัณฑ์ในนามสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Back To Top