skip to Main Content

โครงการหลักของสมาคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ด้านสาธารณสุข

ให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสุข ฟื้นฟูและบำบัดรักษาให้มีสุขภาพที่ดีเร่งแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ นำไปสู่สุขภาพจิตที่ดี

มาตรการทางภาษีสุขภาพ

...สรรพสามิตปี 2560 ได้เรียกเก็บภาษีความหวานจากเครื่องดื่มเกือบทุกชนิด กระทบด้านต้นทุนของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มในไทย

ทั้งหมด
ภาษี
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
เรียง 
  • Date
  • Title

3 ด้านหลักๆที่ สมาคมขับเคลื่อนอยู่

หมวดหมู่
  • ทั้งหมด
  • ภาษี
  • สาธารณสุข
  • สิ่งแวดล้อม
เรียง 
  • Date
  • Title
Back To Top