skip to Main Content

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดอยคำ ก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร บนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย ทรงก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปขึ้นในพื้นที่การเกษตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ เพื่อดำเนินการส่งเสริม  รับซื้อ พัฒนาและแปรรูปผลผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม ต่อมาได้จัดตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินกิจการตามศาสตร์แห่งพระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานด้านการแปรรูปผลผลิต ผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ๓ แห่ง ได้แก่
๑. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่
๒. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย
๓. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

ที่อยู่

เลขที่ 117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร

02 656 6992

เว็บไซต์
Back To Top